دغه بلاګ تراوسه په جوړیدو دی

,

د حج او عمرې تعريف


د حج تعريف:

حج په لغت کې قصد کولو ته وايي او د شريعت په اصطلاح کې مکې مکرمې ته په خاص وخت کې د مناسکو ادا کولو د پاره قصد کولو ته حج وايي .

د حج مناسک : عبارت دي له، احرام تړل ، د کعبې شريفې طواف کول ، د صفا او مروه سعی کول ، حلق او تقصير ، په عرفات درېدل ، رمی جمرات او نور .

د حج خاص وخت : د حج مياشتې دي لکه : شوال ، ذو القعدة ا وذو الحجة او بيا د هر فعل لپاره خاص وخت دی .

د عمرې تعريف:

عمره په لغت کې زيارت او ارادې کولو ته وايي.

په اصطلاح کې د الله تعالی لپاره عبادت دی د کعبې څخه په طواف کولو، د صفا او مروا تر مينځ سعی او د سر خريلو او يا لنډول.

Edit Post…

تبصری{ د حج او عمرې تعريف }

Anonymous said...
22 November 2022 at 18:41 [حذف]

The supplier may also deal themselves two cards, one face up and one face down. When it involves actual sellers, nevertheless, casino video games 카지노 사이트 feel more natural despite the fact fact} that|although} they’re accomplished on-line. Plus, every thing feels fairer if the game is dealt with by an precise person rather than AI.

ستاسو تبصره؟