دغه بلاګ تراوسه په جوړیدو دی

,

د لمانځه اذان او اقامت

اذان اعلان کولو ته وايي ، او خلک پرې د جماعت د لمانځه د ادا کولو لپاره رابلل کيږي .
اذان په لاندې ډول دی
اللهُ اَکبر ، اللهُ اَکبر
اللهُ اَکبر ، اللهُ اَکبر
اَشهَدُ اَن لاَ اِلهَ اِلااللهُ ـــــ اَشهَدُ اَن لاَ اِلهَ اِلااللهُ 
اَشهَدُ اَن مُحَمَدُ ارَسُولُ الله
اَشهَدُ اَن مُحَمَدُ ارَسُولُ الله
حَیَ عَلیَ الصَلا ۀ ــــ حَیَ عَلیَ الصَلا ۀ
حَیَ عَلیَ الفَلاَ حِ ــــ حَیَ عَلیَ الفَلاَ حِ
اللهُ اَکبر ، اللهُ اَکبر
لاَ اِلهَ اِلااللهُ

د لمانځه لپاره اقامت

اللهُ اَکبر ، اللهُ اَکبر
اللهُ اَکبر ، اللهُ اَکبر
اَشهَدُ اَن لاَ اِلهَ اِلااللهُ ـــــ اَشهَدُ اَن لاَ اِلهَ اِلااللهُ 
اَشهَدُ اَن مُحَمَدُ ارَسُولُ الله
اَشهَدُ اَن مُحَمَدُ ارَسُولُ الله
حَیَ عَلیَ الصَلا ۀ ــــ حَیَ عَلیَ الصَلا ۀ
حَیَ عَلیَ الفَلاَ حِ ــــ حَیَ عَلیَ الفَلاَ حِ
قَد قَامَتِ الصَلاۀ ـــــ قَد قَامَتِ الصَلاۀ
اللهُ اَکبر ، اللهُ اَکبر
لاَ اِلهَ اِلااللهُ
د مقتدي له خوا په حاضر امام پسې په جيږ غږ د لمانځه اقامت وېل کيږي.

Edit Post…

ستاسو تبصره؟